ستاد ساماندهی بازار بازی های رایانه‏ ایافتتاح سامانه ستاد مبارزه با بازی های غیر مجار رایانه ای در تاریخ 15 آذر 1394 - 1394/9/15